Кружок литературного творчества "Ородой ошохон""

В 2012-2013 учебном году вновь  заработал кружок литературного творчества "Ородой ошохон" . Цель: развитие творческих способностей  по бурятскому языку учащихся.

На занятиях данного кружка учащиеся сочиняют стихи разного жанра, составление и отгадывание ребусов, сканвордов, чайнвордов на родном языке.

 Руководитель кружка: Дондокова Дунгар Дагбаевна.

Количество участников: 6

 

Работы ученицы 7 класса Немаевой Арюны

Амаралтын yе.

Эжы абатяа дахасалдан.

Эртэ зунай yглоогyyр

Унтаха нойроо мартан.

Урилдан машинадаа hуубабди.

 

Сэбэр харгыгаар гyйлгэлдэн

Сэхэ Байгалдаа ошобобди.

Yдэрэй халуунда эсэнхэй.

Уhанда шунган оробобди.

 

Эбхэрэн байhан долгидыень

Эльбэн байжа баярлааб.

Эжэл нyхэдтэеэ уулзаhалдал

Эльгэ зyрхыем уяруулаа.

 

Иигэжэ намайгаа амаруулhан.

Эхэ эсэгэдээ баяртайб.

Энэ ехэ ашыень

Хэзээдэшье харюулха ёhотойб!

Гурбан эгэшэ дуунэр.

Урдын урда сагта

Уhан голой эрьедэ

Гурбан сэбэр басагатай,

Гэмэруу тарган hамгатай

Галдантан байhан юм ха.

Эдэ hайхан дангинарынь

Эбгуй басагад байшаба.

Хоёр нюдоо нээhээр

Хараал, хэруул уусхэжэ,

Хусэд угэ хэлэеэ

Хэлэжэ шадахагуйнууд байба.

Хугшэн эжын hургаалнууд

Хоёр шэхэнэйнь хажуугаар

Хара hалхин шэнгеэр

Хиидээд ошожо байба ха.

Шорой хамадаг хамуураа

Шашаг гурбан басагадтаа:

-Ээлжээ элжэгээр хухалагты,

Гэжэ эхэнь басагадтаа

Гэмгуй зохидоор хэлэбэ ха.

Хусэ шадалаа гарган

Хухалжа шадабагуй.

Хамуураа яаралгуйхэн задалан

Шашагуудтаа угэбэ ха.

Шамбай бэрхээр басагадынь

Хухалба ха хамуураа.

Эхэнь гурбан басагадтаа

Энеэбхилэн хэлээ лэ:

-Энэ багса хамууртал

Эбтэй,эетэй ябахадаа

Хэтэдээ бата байхалта.

Минии hурагай ухибуудтэ

Муноо сагай эдиршуулдэ

Угэлэн хэлэhэн угэнуудни

Ульгэрэй жэшээ болог лэ!

Шэнэ жэлэй жабар убгэн.

Убэлэй дунда hарада

Ухибуун бухэнэй хулеэhэн,

Шэнэ жэлэй надые

Шабинар булта хулеэнэ.

 

Удаахан саг соо хулеэгдэhэн

Урматайханаар угтахалди.

Улаан хасартай Жабар-yбгые.

Урихан шарайтай Саhан-хyyхые.

 

Элдэб гоё багуудтай.

Эдир бидэ барандаа

Шэнэ жэлэйнгээ баярые

Шадал соогоо yнгэргэхэлди!!!

 

Друзья! Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!

 

Контакт:                                 E-mail:orotsosh@rambler.ru

Телефон:(830141)39432

Адрес:Республика Бурятия Кижингинский район, у.Орот, ул.Центральная, 65

Write a comment

Comments: 17
 • #1

  orotsosh (Saturday, 16 November 2013 15:59)

  Интересно! Спасибо!

 • #2

  ИРИНА (Sunday, 17 November 2013 16:37)

  Спасибо,посмотрела Ваш сайт не плохой,есть что подчерпнуть. Одно маленькое но -слишком маленький шрифт.Это на мой взгляд.В целом хороший сайт!Удачи!

 • #3

  orotsosh (Monday, 18 November 2013 11:42)

  Спасибо, Ирина за комментарий. Постараемся сделать шрифт крупнее!

 • #4

  Галина Васильевна (Monday, 18 November 2013 14:10)

  Колоритно, самобытно и тепло у Вас на сайте.

 • #5

  orotsosh (Monday, 18 November 2013 16:33)

  Галина Васильевна, большое спасибо за отзыв! Заходите на огонек!

 • #6

  Наталья (Wednesday, 27 November 2013 05:33)

  Спасибо за программы!

 • #7

  Надежда Грянченко (Tuesday, 03 December 2013 16:27)

  Успехов в развитии сайта и интереса со стороны родителей и детей!

 • #8

  Елена Потапенко (Sunday, 15 December 2013 15:32)

  ССпасибо за приглашение! мне очень понравился ваш сайт. С удовольствием почитала о ваших достижениях! Все здорово!

 • #9

  Татьяна Ивановна (Wednesday, 25 December 2013 18:12)

  Смотришь такого рода сайты, как ваш, и каждый раз удивляешься- какая большая страна в которой мы живем, такая разная и такая схожая.
  Ваши успехи и достижения- это успехи и достижения нашей страны, частицей которой вы себя ощущаете. Новых вам успехов!!!

 • #10

  Соелма Раднаевна (Tuesday, 21 January 2014 09:23)

  Спасибо Светлане Васильевне за улучшение дизайна сайта и публикацию материалов!!! Почаще обновляйтесь, я слежу за новыми публикациями!!!

 • #11

  orotsosh (Friday, 24 January 2014 16:17)

  Очень рады Вам, Соелма Раднаевна! Спасибо, что зашли к нам в гости и за высокую оценку нашему сайту! Ваше мнение нам дорого! Постараемся чаще обновляться!

 • #12

  Ризван (Thursday, 22 May 2014 20:20)

  в дагестане хунзахском районе находится селение орота

 • #13

  Светлана Васильевна (Tuesday, 27 May 2014 03:15)

  Очень рады, Вам, Ризван! Рыды, что посетили наш сайт. Да я знаю, что у Вас есть такое село. Может быть будем дружить? Пишите, заходите на огонек!

 • #14

  Лидия Васильевна (Monday, 24 November 2014 15:58)

  Это очень важно, чтобы из человечка вышел Человек! Удачи! И дальнейшего развития сайту!

 • #15

  Людмила Николаевна Громакова (Monday, 24 November 2014 16:17)

  Достойный сайт,работа кипит. Дальнейших успехов и побед ученикам и учителям!

 • #16

  Дамдинов Батор Батуевич (Monday, 16 March 2015 17:06)

  Спасибо огромное за презентацию про Дамбаевых Дамдин Санжеевича и Дашаму Шойбоновну. Очень приятно, находясь вдали от родной земли, прочитать о жизни своих родных

 • #17

  Гомбожапова Оксана Викторовна (Thursday, 05 January 2017 05:11)

  Спасибо. Хороший сайт. Творческих побед вашему коллективу!